§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Wystaw24 oraz zasady pozyskiwania informacji i zamieszczania ogłoszeń poprzez serwis internetowy Wystaw24.
 2. Wystaw24 to platforma umożliwiająca zamieszczanie, przeglądanie, wyszukiwanie ogłoszeń dotyczących rzeczy ruchomych różnego rodzaju.
 3. Właścicielem serwisu Wystaw24.pl>
 4. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie internetowym oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 5. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma on-line funkcjonująca poprzez Stronę internetową;
  2. Usługodawca – Wystaw24.pl, 
  3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem wystaw24.pl oraz wszelkie jej podstrony;
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do strony internetowej Wystaw24 oraz udostępnienie funkcjonalności związanych z zamieszczaniem, przeglądaniem i wyszukiwaniem ogłoszeń;
  5. Użytkownik - wszystkie podmioty korzystające z Platformy;
  6. Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w Platformie, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Platformę;
  7. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
 6. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: .... oraz telefonicznie.

 

§2. Usługi świadczone poprzez Platformę

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.
 3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  1. Konta i Profile Użytkowników;
  2. Umożliwienie dodawania, edycji i usuwania ogłoszeń;
  3. Prezentacja ogłoszeń;
  4. Katalogowanie, sortowanie ogłoszeń;
  5. Umożliwienie wyszukiwania i przeglądania ogłoszeń;
  6. Umożliwianie kontaktowania się z innym Użytkownikiem ws. ogłoszenia.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług, z wyłączeniem Usług określonych w ust. 3 lit. c, d i e następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Platformie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w Usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w niniejszym Regulaminie.
 5. Korzystanie z Usług określonych w ust. 3 lit. c, d i e nie wymaga dokonania rejestracji Konta Użytkownika.

 

 • 3. Rejestracja w Platformie

 

 1. Użytkownicy dokonują w Platformie rejestracji kont indywidualnych.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom korzystanie z wszystkich funkcjonalności Platformy.
 3. Rejestracji w Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane, m.in: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ...).
 4. Dokonania zgłoszenia, rejestracji Konta i późniejszych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne uprawnienie.
 5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 6. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika za pomocą automatu.
 7. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.

 

§4. Ogólne zasady korzystania z Platformy

 

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń mobilnych Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Microsoft Edge w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 40.x lub nowszej, Opera w wersji 40.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy;
  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Platformie są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Platformie treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 7. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.
 8. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

 

§5. Zasady zamieszczania ogłoszeń

 

 1. Każdy Użytkownik zamieszczając treści w Platformie oświadcza, że:
  • Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną na Platformie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
  • Osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;
  • Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.
 2. Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. a, b, c regulaminu na każde żądanie Usługodawcy.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści zamieszczanej przez Użytkownika, ich skracania i redagowania, a także jej usuwania bez podania przyczyny.
 5. Użytkownik umieszczając na Platformie treści wyraża zgodę na niewyłączne, nieodwołalne, nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz pozwalające na udzielanie dalszych licencji korzystanie z treści w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Platformy.
 6. Użytkownik udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  • wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
  • relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
  • publikacje w gazetach i czasopismach,
  • rozpowszechnianie w Internecie, na Platformie, na portalach społecznościowych, w bannerach na innych portalach, w newsletterze,
  • udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.
 7. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem oraz posiadaczem przedmiotów, które wystawiają na sprzedaż.
 8. Użytkownik obowiązany jest do zamieszczenia rzetelnego i szczegółowego opisu przedmiotu oferty. W szczególności powinne być podane wymiary, kolor, pochodzenie, waga, surowce, z którego produkt jest wykonany, stan produktu, z uwzględnieniem wszystkich uszkodzeń. W przypadku ofert pracy i współpracy Użytkownik powinien zamieścić następujace informacje: rodzaj umowy, wymagane kwalifikacje i doświadczenie, czas zatrudnienia, proponowane wynagrodzenie, stanowisko, lokalizacja.
 9. W przypadku zamieszczania ofert sprzedaży, Użytkownik obowiązany jest do zamieszczenia kilku fotografii dobrej jakości oferowanego produktu, uwidaczniających najważniejsze cechy produktu (w szczególności wszelkie uszkodzenia), obrazujących produkt ze wszystkich stron.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wystawionych przez Użytkownika ofert w każdym czasie i bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek serwisu. Z tytułu usunięcia oferty nie przysługują wobec Usługodawcy żadne roszczenia.
 11. Zabronione jest ponowne wystawienie w tej samej formie oferty, której wystawienie już raz nie zostało zaakceptowane przez Usługodawcę.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczenia w opisie oferowanego produktu jego ostatecznej ceny brutto wyrażonej w walucie PLN. Cena nie może zostać zmodyfikowana w czasie wystawienia produktu.

 

 • 6. Zawieranie umów dot. publikacji ogłoszeń
 1. Umowa dot. publikacji ogłoszeń zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Platformy są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
 3. Zakres usług dotyczących publikacji ogłoszeń oraz ich aktualny cennik dostępne są w Platformie.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Platformy z wykorzystaniem formularza dodawania ogłoszenia. Usługodawca nie umożliwia składania zamówień w drodze telefonicznej, e-mailowej lub stacjonarnej.
 5. Aby dokonać zakupu Użytkownik wybiera stosowny rodzaj promocji ogłoszenia i naciska przycisk “...”, który przekierowuje Użytkownika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu.
 6. Użytkownik, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisk“...kup Teraz. i..drogą telefoniczną. Lub e-mailowy
 7. .znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku .kup Teraz .i drogą telefoniczną. Lub .e-mailowy
 9. jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Użytkownika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 10. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem potwierdzenia przez Użytkownika złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku“.kup Teraz .i..drogą telefoniczną. Lub e-mailowy
 11. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Platformy,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Platformy.
 13. Ogłoszenie, co do którego Użytkownik wykupił dodatkową usługę w zakresie określonym niniejszym paragrafem, zostaje opublikowane w Platformie niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 • 7. Rozliczenia

 

 1. Platforma udostępnia następujące formy płatności za zamówienie dot. ogłoszenia:
  1. płatność przy pomocy …on-line ..,
  2. płatność przy pomocy …on-line ..
 2. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu umowy, przy pomocy szybkich płatności on-line.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 4. Użytkownik może zawnioskować o wystawienie przez Usługodawcę faktury VAT podczas składania zamówienia.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf.
 6. Użytkownik niebędący konsumentem akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia. W takim wypadku Usługodawca wyślę fakturę VAT przesyłką pocztową na adres podany przez Użytkownika.

 

 

§8. Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Platformy

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Użytkowników;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy;
  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Platformy;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;
  • wady danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników.;
  • skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań
  • jakość i legalność oferowanych przez Użytkowników produktów, usług, ofert pracy i współpracy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  • niemożności korzystania z Platformy,
  • korzystania z Platformy,
  • braku dostępu do Platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Platformie,
  • błędu w funkcjonowaniu Platformy,
  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  • oddziaływania osób trzecich,
  • usunięcia Konta.
  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
 7. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 8. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Platformie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.
 10. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności oraz wprowadzenia odpłatnych funkcjonalności Platformy.
 11. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za rodzaj, jakość i legalność rzeczy i usług stanowiących przedmiot ogłoszenia.
 12. Powyższe wyłączenia odpowiedzialności dotyczą konsumentów wyłącznie w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujace prawo.

 

 • 9. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (złożenia zamówienia), bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową, jak i na adres kontaktowy e-mail.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, tj. w szczególności w przypadku zrealizowania zamówienia przez Usługodawcę.
 • 10.Reklamacja produktu (rękojmia za wady)
 1. Usługodawca obowiązany jest do dostarczania usług wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wykonania usługi. Przed upływem powyższego terminu konsument może zawiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  1. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Usługodawcy;
  2. wysyłając stosowną wiadomość na adres pocztowy Usługodawcy.
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę Klienta;
  2. adres zamieszkania do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu (np. paragon, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanej usługi;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność usługi z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 6. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 • 11. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów
 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Serwisie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Platformy

 

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: ……. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy i Usługi.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

 

§13. Prawa własności intelektualnej

 

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Platformie i na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Platformy.
 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§14. Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż pozostali Użytkownicy, jeżeli działania Użytkownika będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

 

§15. Usuwanie kont Użytkowników

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.
 5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Platformie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody Usługodawcy skutkuje automatycznym usunięciem Konta.

 

§16. Zmiany Regulaminu

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane czynności realizowane poprzez Platformę.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

 

 • 17. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 21-06-2021…….. roku.